Przetwarzanie Danych Osobowych

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC
WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
LITMET POLSKA Sp. z o.o.

zgodnie z wymaganiami art.13 oraz art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Firma Litmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81, NIP: 7010586258, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO) oraz celem zapewnienia właściwej ochrony tych danych – przysługuje Państwu informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego przedstawiamy Państwu następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Litmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81, NIP: 7010586258. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@litmet.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

4. Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj:
• podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo- administracyjnej.
• Przewoźnikom, realizującym na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
– w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały przez Państwa udostępnione.

6. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, – przenoszenia Państwa danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Niniejsze pismo nie zmienia dotychczasowych warunków współpracy łączących strony, ma jedynie charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25. maja 2018.