Ogólne Warunki Sprzedaży

obowiązują od dnia 01.07.2016
LITMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleje Jerozolimskie 81
02-081 Warszawa

NIP:701-058- 62-58
REGON: 364700340
KRS:0000622885


1. Postanowienia ogólne

 • 1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Strony, stanowią integralną część każdej umowy i mają do niej zastosowanie, chyba, że Strony umowy w sposób wyraźny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 1.2 Ogólne Warunki Sprzedaży w postaci elektronicznej umieszczone są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.litmet.com.pl , co umożliwia Kupującemu zapoznanie się z ich treścią, ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, o czym jest poinformowany przed zawarciem umowy. Ponadto OWS mogą zostać doręczone Kupującemu (w tym również za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej) przed zawarciem umowy.
 • 1.3 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również dla przyszłych umów i czynności, nawet wtedy, jeżeli Strony w danym przypadku nie uzgodniły tego wprost. Oznacza to w szczególności, że OWS, z którym Kupujący zapoznał się przed zawarciem pierwszej umowy, wiążą go w stosunku do wszystkich pozostałych umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania, o czym należy poinformować Kupującego drogą pocztową lub elektroniczną.
 • 1.4 Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejsze OWS. O zmianie OWS Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą pocztową lub elektroniczną i wskaże miejsce publikacji zmienionych OWS, a Kupujący wyraża zgodę na wskazaną formę powiadamiania o zmianach. Zmiany wchodzą w życie z chwilą doręczenia Kupującemu powiadomienia o zmianach OWS i obowiązują we wszystkich umowach zawieranych po dniu doręczenia zawiadomienia.
 • 1.5 Jakiekolwiek zastrzeżenie, uzupełnienie lub zmiana warunków umowy w stosunku do OWS będą skuteczne tylko pod warunkiem akceptacji przez Sprzedawcę wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • 1.6 Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej umowy.
 • 1.7 Obowiązujące u Kupującego warunki (wzorce) umów w zakresie, w jakim zawierają odmienne postanowienia niż OWS nie są wiążące dla Sprzedawcy.
 • 1.8 Sprzedawca dopuszcza możliwość zawarcia umowy w innym trybie niż opisany w OWS, w szczególności w przypadku zamówień mniejszej wartości. W takim przypadku OWS ma zastosowanie do umowy, jeżeli strony wyraźnie nie postanowiły inaczej.

2. Zamówienie

 • 2.1 Strony ustalają, że każdorazowa sprzedaż Towaru na rzecz Kupującego, jak również ustalenie jej przedmiotu i szczegółowych warunków, będzie następować w oparciu o zamówienie złożone przez Kupującego i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę.
 • 2.2 W zamówieniu Kupujący zobowiązany jest podać w szczególności dokładny opis zamawianego towaru (typ, gatunek, wymiary, sposób opakowania i oznakowania), ilość i cenę, warunki i termin dostawy oraz warunki płatności. Zamówienie winno zostać podpisane przez podmioty upoważnione do reprezentacji Kupującego. Do zamówienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisała zamówienie, do reprezentacji Kupującego (np. odpis z rejestru przedsiębiorców KRS bądź pełnomocnictwo udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego). Sprzedawca może wyrazić zgodę na złożenie zamówienia w formie elektronicznej. Wyłącza się stosowanie przepisów art. 66(1) § 1 – 3 k.c.
 • 2.3 Zamówienie wiąże Kupującego ale nie jest wiążące dla Sprzedawcy. Do zawarcia każdorazowej umowy sprzedaży Towarów niezbędne jest przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, co wyrażać się będzie w mailowym potwierdzeniu zamówienia i zawierać wszystkie elementy zawartej w ten sposób przez strony umowy. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 68(2) k.c. Potwierdzenie zamówienia należycie podpisane przez obie strony stanowi integralną część niniejszej Umowy.

3. Cena i warunki płatności

 • 3.1 Cena Strony ustalają, że każdorazowe ustalenie ceny sprzedaży Towaru nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 2 Umowy. Cena za Towary jest ceną netto, chyba że Sprzedający wyraźnie wskazał inaczej. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 3.2 Podane przez Sprzedawcę ceny uwzględniają a także koszty pakowania, znakowania i transportu towarów. Cena winna być określona biorąc pod uwagę wybrany sposób dostawy zgodnie z regułami Incoterms 2000.
 • 3.3. Płatność winna nastąpić w oparciu o rzeczywistą wagę sprzedawanych Towarów określoną przed dostawą i ujętą w dokumentacji przewozowej, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, termin płatności za Towary wynosi 3 (trzy) dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 • 3.4. Z tytułu opóźnienia w płatności za Towary przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek umownych za opóźnienie w maksymalnej wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy.
 • 3.5 Sprzedawca zastrzega możliwość uzależnienia dostawy Towarów od wcześniejszej przedpłaty dokonanej przez Kupującego bądź uzyskania przez niego limitu Kupieckiego. W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, odmowa dostawy Towarów przez Sprzedawcę nie będzie uznana na niespełnienie przez niego świadczenia. W takim wypadku uznaje się, że uchybienie terminu realizacji zamówienia następuje z winy Kupującego, a Kupującemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia związane z opóźnieniem dostawy towarów.
 • 3.6 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości ceny za Towary niezależnie od ewentualnego zgłoszenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jak też zakwestionowania jakichkolwiek danych w treści wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT. Oznacza to, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wstrzymuje biegu terminu płatności za faktury wystawione Kupującemu przez Sprzedawcę.

4. Warunki i terminy dostawy

 • 4.1 Baza dostawy następuje zgodnie z regułami Incoterms 2000 i winna być określona wraz ze wszystkimi szczegółowymi warunkami dostawy w zamówieniu lub jego potwierdzeniu.
 • 4.2 Jeżeli dostawa towarów następuje w miejscu określonym przez Kupującego, przyjmuje się, że osoba dokonująca odbioru tych towarów w oznaczonym miejscu lub nakazująca rozładunek towarów w tym miejscu jest upoważniona do odbioru towarów i podpisu dokumentów związanych z odbiorem w imieniu Kupującego.
 • 4.3 Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności lub przeszkody niezależnej od Sprzedawcy, co oznacza w szczególności wystąpienie siły wyższej, jak też brak realizacji lub nieterminową realizację na rzecz Sprzedawcy dostawy towarów, surowców, czy innych materiałów koniecznych do realizacji umowy przez Sprzedawcę. Przesunięcie w harmonogramie produkcji jest podstawą do uzgodnienia nowych terminów dostaw. W przypadkach opisanych w zdaniach poprzednich Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
 • 4.4 W przypadku zalegania przez Kupującego z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Sprzedawcy, w tym za zamówione Towary lub niedysponowania przez Kupującego limitem kupieckim w sytuacji gdy Sprzedawca uzależni dostawę od jego posiadania przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wydaniem towarów Kupującemu albo do wstrzymania się z dostawą zamówionych towarów. W takim wypadku uznaje się, że uchybienie terminu realizacji zamówienia następuje z winy Kupującego, a Kupującemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia związane z opóźnieniem dostawy towarów. Jednocześnie w takiej sytuacji Sprzedawca uprawniony będzie, w zależności od swojego wyboru, do:
 • 4.4.1 obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 20 % wartości nieodebranego Towaru; jeżeli szkoda przekracza wartość kar umownych, Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;

  4.4.2 obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z wystąpieniem opisanej wyżej sytuacji, tj. w szczególności kosztami produkcji i magazynowania Towarów;

  4.4.3 oddania Towarów na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego;

  4.4.4 sprzedaży Towarów na rachunek Kupującego zgodnie z treścią przepisu art. 551 § 2 k.c.; w takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na zapłatę Sprzedawcy różnicy w cenie ustalonej przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia i cenie uzyskanej przez Sprzedawcę w sprzedaży powtórnej; zapłata przez Kupującego różnicy w cenie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia o dokonaniu sprzedaży i wysokości różnicy w cenie.
 • 4.5 Uprawnienia Sprzedawcy opisane w pkt 4.4. wyżej przysługują mu także w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Towarów przez Kupującego. Uzasadnieniem odmowy nie może być okoliczność, że zakup Towarów przestał być dla Kupującego ekonomicznie uzasadniony.
 • 4.6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Kupującego z obowiązku wykonania zobowiązań umownych.

5. Roszczenia

 • 5.1 Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy, w przypadku ujawnienia się braków jakościowych lub ilościowych zamówionych Towarów, przy zachowaniu następujących terminów:

  5.1.1 co do jakości Towarów – w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty dostawy Towarów,

  5.1.2 co do ilości Towarów – w terminie 1 (jednego) dnia kalendarzowych od daty dostawy Towarów. Po upływie wskazanych terminów odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.
 • 5.2 Każda reklamacja winna być przesłana emailem lub listem poleconym wraz z następującymi, oryginalnymi dokumentami:
 • co do ilości - CMR (lub list przewozowy, lub WZ) podpisany przez kierowcę, kwit wagowy z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej, kalibracja wagi przez UDT., zdjęcia wszystkich etykietek;
 • co do jakości - protokół z opisem niezgodności, podpisany przez osobę upoważnioną, CMR (lub list przewozowy, lub WZ) do dostawy, kopia Certyfikatu.
 • Sprzedawca może żądać również innych dokumentów związanych z przedmiotem reklamacji.
 • 5.3 Towar będący przedmiotem reklamacji winien zostać odpowiednio zabezpieczony przez Kupującego i udostępniony Sprzedawcy w celu dokonania oceny zasadności zgłoszonej reklamacji. Towary będące przedmiotem reklamacji nie mogą być użyte ani być przedmiotem rozporządzenia, w tym w szczególności nie mogą być sprzedane. W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków, o których mowa w zdaniach poprzednich, Sprzedawca może odmówić uznania roszczenia Kupującego.
 • 5.4 Sprzedawca powinien poinformować Kupującego o decyzji podjętej w przedmiocie reklamacji nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Okres rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o liczbę dni oczekiwania przez Sprzedawcę na oryginały dokumentów zażądanych przez Sprzedawcę lub z innej ważnej przyczyny.

6. Zastrzeżenie prawa własności

 • 6.1 Tytuł własności Towarów przechodzi na Kupującego kiedy Sprzedawca otrzyma całkowitą płatność za te Towary. Do tego momentu Kupujący nie będzie miał prawa do obciążania tych Towarów, ich sprzedaży na rzecz osób trzecich ani zobowiązywania się do ich przeniesienia wobec osób trzecich, jak też do podejmowania jakichkolwiek innych działań skutkujących trudnościami w zwrocie towarów, w przypadku braku zapłaty za nie. W przeciwnym razie Kupujący będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z procesem odzyskiwania towarów.
 • 6.2 Do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich jego zobowiązań, Sprzedawca ma prawo do odbioru wszelkich towarów znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego, do których ma tytuł własności, do czego Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedawcę. Upoważnienie to obejmuje zgodę na wejście do miejsca, w którym Towary te się znajdują, w celu ich odbioru.
 • 6.3 W przypadku zbycia przez Kupującego Towarów, co do których prawo własności przysługiwało Sprzedawcy, Sprzedawcy nabywa, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, przysługujące Kupującemu roszczenie o zapłatę wobec osoby trzeciej do wysokości wartości niezapłaconych przez Kupującego towarów. Niezależnie od tego Sprzedawcy przysługują wobec Kupującego inne roszczenia przewidziane w obowiązujących przepisach.